Cennetle ile ilgili sözler

En güzel ünlü kişilerden Cennet ile ilgili güzel anlamlı sözler kısa cennetle alakalı sözler

Cennette öyle köşkler vardır ki, içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür
Hz. Muhammed (S.a.v)

Cehenneme, kalplerini günahlarla üşütenler girer
Abdulkadir Geylani

Cennette gurfeler vardır. Dışları içlerinden, içleri dışlarından görünür.
Hz. Muhammed (S.a.v)

Cehennem dediğin dal odun yoktur, herkes ateşini kendi götürür
Pir Sultan Abdal

Cennette bir köşk vardır. Etrafı burçlar “hisar, kule” , otluk, sulak yerlerle çevrilidir. 5.000 kapısı vardır
Hz. Muhammed (S.a.v)

Cennet güçlük ve zorluklarla, Cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır
Hadis-i Şerif

Cennet binalarının bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş, harcı misk, çakılı inci ve yakut ve toprağı da safrandır
Hz. Muhammed (S.a.v)

Cennete giden yol dünyadaki vazifeleri başarmaktır
Pestalozzi

Cennette altından bir direk ve üzerinde zebercedden “zümrüt cinsinden parlak, yeşil, kıymetli bir taş” şehirler vardır ki, onlar cennete yıldızlar gibi ışık verirler
Hz. Muhammed (S.a.v)

Cennetin de, cehennemin de anahtarı kılıçtır
Hadis-i Şerif

Muhakkak ki cennette (mümin için) içi boşaltılmış bir tek inciden bir çadır vardır. Bu çadırın eni altmış mil ( yaklaşık 100 km ) mesafe genişliğindedir. Bunun her köşesinde “mümine mahsus” birtakım ev halkı vardır ki onlar başkalarını ( yani birbirlerini ) göremezler. ( Ancak ) Mümin onları dolaşıp ziyaret eder.
Hz. Muhammed (S.a.v)

Cennet’in iyileştiremeyeceği hiçbir acı yoktur dünyada
Moore

Muhakkak ki cennet saraylarından bir sarayın içinde yetmiş menzil (yer, dünya, ev) bulunur. Her menzilde, içerisine girilmek üzere yetmiş kapı, her kapının da diğerinden girmekte olan kokudan başka cennet kokularından koku girer
Hz. Muhammed (S.a.v)

Dünyayı kendime Cehennem yaparak, gökyüzündeki Cennet’i kazanmak istiyorum
Lord Byron

Cennette mü’minin yüksekliği altmış mil “yaklaşık 100 km” olan bir inci çadırı vardır.
Hz. Muhammed (S.a.v)

İçimizdeki cehennemin çektirdiği acıları ne kulak duyabilir, ne de dil söyleyebilir
Lord Byron

Genişliği de öyle “yani altmış mildir” Orada mümin’in aileleri bulunacak. Mümin onları bir bir dolaşacak
Hz. Muhammed (S.a.v)

iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: “Bu daha önce de rızıklandığımızdır” derler. Bu onlara (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır.
(2/25)

Muhakkak cennette bir çarşı vardır ki melekler orayı ziyaret ederler. Orada gözlerin mislini görmediği, kulakların duymadığı ve kalplere gelmeyen nimetler vardır. Canımızın istediği herşey bize getirilir. Fakat orada satılan ve satın alınan hiçbir şey yoktur. O çarşıda cennet halkının bazısı diğer bazısı ile karşılaşır. Yüksek menzil ve mevki sahibi döner de mevki bakımından kendinden aşağı derece olan kimse ile karşılaşır. Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerine gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür. Şu muhakkak ki cennette hiçbir kimsenin üzülmesi, kederlenmesi yoktur.
Hz. Muhammed (S.a.v)

Allah onlar için süresiz kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.
(9/89)

Şüphesiz ki cennette bir çarşı vardır. Fakat orada hiçbir şeyi satın almak ve hiçbir şeyi satmak yoktur. Ancak erkekler ve kadınlar suret ve şekilleri vardır. Binaenaleyh orada hangi kılığı istediğinde ona girecektir
Hz. Muhammed (S.a.v)

Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.
(9/72)

Bir kişi, “Ya Resulullah cennetin içinde hurma var mıdır? Çünkü ben hurmayı seviyorum” diye sordu. Resulullah: “Evet vardır. … cennet hurmalarının altından dalları vardır. Budaklarının başları altındandır. Altından budakları vardır. Alemlerden herhangi bir kimsenin görmekte olduğu elbiselerin en güzeli gibi yaprakları vardır. Altından hurma salkımları vardır. Hurma salkımlarının çöpü de altındandır. Altından hurma tanesinin dibinde yapışık pul gibi şeyler vardır. Büyük küpler gibi meyveler var ki (onlar) köpükten yumuşak, baldan tatlıdır.”
Hz. Muhammed (S.a.v)

Rableri onlara katından bir rahmeti bir hoşnutluğu ve onlar için kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.
(9/21)

Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zâferan ” safran “dır
Hz. Muhammed (S.a.v)

Ya Rabbi! Biz dünyada güneşin sıcağına dayanamazken cehennemin hararetine nasıl dayanalım?
Ömer B Abdülaziz

Gurfeler “cennet köşkleri” kırmızı yakut, yeşil zebercet “zümrüt” ve beyaz incidendir. Onlarda hiçbir kusur ve ayıp yoktur. Cennet ehli bunlara, sizin gökte, doğu ve batıdaki parlak yıldızlara baktığınız gibi bakarlar Hz. Muhammed (S.a.v)

Aptalların cenneti akıllılar için cehennemdir
Thomas Fuller

Cennet, içimizde ki sevgidir. M.Rasim MutIu

Her şeyin bir yoIu vardır. Cennetin yoIu da iIimdir. Muhammed Bin AbduIIah

Cennet, Tanrı’yIa beraber oImaktır. Konfüçyus

Dünya mü’mine zindan, kafire cennettir. Muhammed Bin AbduIIah

EvIat kokusu, cennet kokusudur. Hz. Muhammed

Cennete girerken biIe, yanımda sağduyu oIsun isterim. İngersoII

Cennet oImazsa, cehennem tâzib oImaz. B.Said-i Nursî

Cennet ve cehennem, size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Hz.Muhammed

Cennet; cömertIerin, cehennem de cimriIerin yeridir. Hz.Ayşe

Cennette ki bir insanın en büyük diIeği, bir an önce bu cehennemden kurtuImaktır. EroI Anar

Herkes cennete gitmek ister ama kimse öImek istemez. Toe Louis

Dünyayı kendime cehennem yaparak, gökyüzünde ki cenneti kazanmak istiyorum. Lord Byron

Cenneti ikIimi, cehennemi de sosyetesi için seçerim. Mark Twain

Cennete girmek, hayret ediIecek bir başarı değiIdir; marifet, dünyada da cennete erebiImektir. Hz.AIi

Cennetin fragmanı gibiydi güIüşün. Anonim

Cennette mü’minin yüksekIiği aItmış miI “yakIaşık 100 km” oIan bir inci çadırı vardır. Hz. Muhammed (S.a.v)

Hepimiz kendi cehennemimizi, kendimiz taşırız. VergiIius

Cennette öyIe köşkIer vardır ki, içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür. Hz. Muhammed (s.a.v)

Cennete giden yoI dünyadaki vazifeIeri başarmaktır. PestaIozzi

Cennette gurfeIer vardır. DışIarı içIerinden, içIeri dışIarından görünür. Hz. Muhammed (s.a.v)

Cehenneme, kaIpIerini günahIarIa üşütenIer girer. AbduIkadir GeyIani

İçimizdeki cehennemin çektirdiği acıIarı ne kuIak duyabiIir, ne de diI söyIeyebiIir. Lord Byron

Cennet’in iyiIeştiremeyeceği hiçbir acı yoktur dünyada. Moore

GenişIiği de öyIe “yani aItmış miIdir” Orada mümin’in aiIeIeri buIunacak. Mümin onIarı bir bir doIaşacak. Hz. Muhammed (S.a.v)

Cehennem dediğin daI odun yoktur, herkes ateşini kendi götürür. Pir SuItan AbdaI

Cennete gitmenin iki yoIu vardır; Gerçekten öIdüğünüz zaman, gerçekten yaşadığınız zaman. Richard WiIkins

Cennetin de, cehennemin de anahtarı kıIıçtır. Hadis-i Şerif

Cennete en yakın kıIan şey, AIIah için tevazudur. Cennetten en çok uzakIaştıran, maI ve benzeri şeyIerIe kibirIenendir. Hz.Muhammed

Cennet güçIük ve zorIukIarIa, Cehennem de şehvetIerIe kuşatıImıştır. Hadis-i Şerif

Sonsuz oIan cennet, dünyada yapıIan birkaç günIük ameIin değiI, haIis niyetIerin karşıIığıdır. Hasan-ı Basri

Yorum yapın